هر کاربر به صورت روزانه می‌تواند حال روزانه خود را در هم‌گام ثبت کند. در مرحله اول حال کلی ثبت خواهد شد و در مرحله دوم به صورت دلخواه کاربر می‌تواند دلیل حال خود را در قالب دسته‌بندی‌های مختلف بازخورد داده و در صورت نیاز نظر خود را نیز یادداشت نماید.