Faq Categories: مدیریت هدف‌گذاری

shape

درخت هم‌راستایی چیست؟

پیشنهاد می‌شود اهداف از سطوح پایین به بالا با هم هم‌راستا باشند تا شفاف شود اهداف سطح پایین چگونه در محقق کردن اهداف سطح بالاتر نقش دارند. پس از ...